Bảng giá cước vận chuyển động vật

STTTên hàng hóaGiá cước Từ Mỹ Đình -.... Nút Phố Lu, các chặng ngắn và ngược lạiGiá cước Mỹ Đình - Phố Lu - Bắc Hà - Xín Mần
1Lợn giống ( lợn con) giá / con <10kg
50,00050,000
2Lợn từ 10kg -50 kg
150,00050,000
3Lợn trên 50 kg -100kg
250,000100,000
4Lợn trên 100kg
400,00050,000
5150,000100,000
6Chó, mèo, gà chọi (1 con)
100,000200,000
7Chim cảnh (1 con)
50,000300,000
8Gà con (hộp)
40,000300,000
9Gà thịt lồng dưới 3 con
30,000300,000
10Gà thịt (Lồng từ 7- 20 kg, hoặc trên 3-10 con)
50,000300,000
11Gà thịt (Lồng trên 20 kg)
50.000đ/20kg+ (1000đ/mỗi kg tiếp theo)
100.000đ/20kg+ (2000đ/mỗi kg tiếp theo)